pravėtyti

pravėtyti
pravė́tyti tr. 1. Ch1Mt3,12, NdŽ, Ms kiek išvėtyti: Iš kraštų ataskiria [grūdus] su pelais, pravė́to kiek LKT329 (Mlt). Biškį pravė́čiau kanapių – tik tam kartuo Užv. | prk.: Po tam dabokis, idant tos meilės Pono…, nuog pelų pramonių žmogiškų gražiai pravėtytos, ieško SE4. | refl. tr. NdŽ, Skdv: Pasiblokš rugių, prasivė́tys i Onai duonos prasikeps Krš. Tas bernas iškūlęs, prasivėtąs kokį sieką, nunešąs į kruogą pas žydą ir gaunąs tai dienai pavalgyt Sln. 2. NdŽ pro šalį praginti. \ vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; pravėtyti; privėtyti; razvėtyti; suvėtyti; užvėtyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • atvėtyti — tr. beriant atskirti grūdus nuo pelų: Paėmęs vėtyklę atvėtyk klojime rugių duonai kept Jž. | prk.: Šiandieninė lietuvių raštija tas svetimas grimzles be didelio vargo atvėto KŽ. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • davėtyti — ×davėtyti (hibr.) tr.; D.Pošk baigti vėtyti. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; pravėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvėtyti — tr. K 1. Q64, D.Pošk, Š, Rtr, LVI828, J.Jabl, NdŽ, KŽ, Vgr, Sk, Jž, Dsn, Klt, Lp beriant išvalyti grūdus nuo pelų: Ižvėčiu SD1204. Aš išvėčiau grūdus ir atvėtas J. Aš kap ižvėtau, tai man sijot nereikia DrskŽ. Dabar kambainai javą nupjauna ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvėtyti — tr. 1. KŽ, Užv, Všv atskirti grūdus nuo pelų: Vėtys tus grūdus par vėjį ir nuvėtys Als. Jeigu nė[ra] ten kur vėtyti, kretiliuką pasikabinęs nuvėtysi Žr. 2. Krž primušti: Aš tavi tujau nuvėtau, jei tu mun kepurės neatduodi Šts. 3. Ggr nužudyti.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parvėtyti — tr. Užv parginti, parvyti. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; pravėtyti; privėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavėtyti — tr. 1. NdŽ kurį laiką vėtyti: Pavėtyk javus už mane, t. y. paberk grūdus J. Sakiau eisiu rugių pavėtyt Lp. Pavėtę iškūlė, niekas te nesvėrė DrskŽ. Sėklai paskirs be dirsių, i paskiaus biškį pavėtys anus Kl. 2. NdŽ išvyti: Ana vyrą savo pavėtė, t …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pervėdinti — tr. KI319, KŽ, parvėdinti; M 1. J.Jabl(Als) kiek pavėdinti, pravėdinti: Parvėdink javus, šiaip anie paplėks Klp. Šlapią šieną parvėdinti J. 2. KI319, KŽ kiaurai pravėdinti. 3. beriant prieš vėją pavalyti, pravėtyti: Tie sėmenai nešvarūs, reiks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pervėtyti — KŽ, pervėtyti Rtr, parvėtyti KlvrŽ; M 1. tr. L, LEXXXIII479, Kp, Gs, Vdn dar kartą išvėtyti: Pervėčiu SD1146. Ima linus, nurauna, atbrauko ituos sėmenus, pervėto LKKII225(Lz). Sėmenis priseina da i triskart parvėtyt Skrb. | prk.: Visi senieji… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praberti — praber̃ti, pràberia, pràbėrė tr. 1. prapilti, prabarstyti pro šalį: Išskėsk plačiau maišą, ka nepraber̃čia pro šalį Gs. 2. pravėtyti: Reiks praber̃ti kelis pūrus rugių sėklai Grg. | refl.: Aš nevežu į punktą sėklos pukseliuoti – prasìberiu, ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privėtyti — 1. tr. NdŽ, KŽ; Ser išvėtyti daug grūdų: Išvėčiau didžiausią krūvą rugių ir privėčiau šimtą pūdų Š. Tos vėtyklės buvo – aš kiek privėtydavau! Alz. ^ Nevėtyk pelų, vis tiek grūdų neprivėtysi TŽIII376. | refl. tr.: Kol y[ra] vė[ja]s, reik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”